Mandarin(P): réng
Mandarin(Z): ㄖㄥˊ
Korean(Eum): 잉 [ing]
Korean(H/E): 인할 잉
Japanese(On): じょう, にょう [jou, nyou]
Japanese(Kun): よる, しきりに, なお [yoru, shikirini, nao]
Cantonese: jing4
Vietnamese: nhưng
Hist. Tang: *nə̌i, njiəng
------------------------------------------------------------
Definition: yet, still, as ever; again; keep -ing, continuing
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [9.2]
Total strokes: 4
Radical: ()
Frequency: 3
------------------------------------------------------------
Unicode: U+4ECD
Big Five: A4B4
GB 2312: 4052
JIS X 0208-1990: 4827
KSC 5601-1989: 7704
Cangjie: ONHS
Four-corner Code: 2722.7
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10110.030
Kang Xi: 0092.020
CiHai: 85.101
Morohashi: 00361
Dae Jaweon: 0194.060

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — réng ㄖㄥˊ 〔《廣韻》如乘切, 平蒸, 日。 〕 1.因, 就此。 《詩‧大雅‧常武》: “鋪敦 淮 濆, 仍執醜虜。” 毛 傳: “仍, 就。” 孔穎達 疏: “《釋詁》云: ‘仍, 因也.’因是就之義也。” 2.依照;沿襲。 《禮記‧明堂位》: “廌用玉豆雕篹, 爵用玉琖仍雕。” 鄭玄 注: “因爵之形為之飾也。” 唐 李白 《化城寺大鐘銘》序: “莫不配美金鼎, 增輝寶坊, 仍事作製, 豈徒然也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I réng (1) (形声。 从人, 乃声。 本义: 因袭, 依旧) (2) 同本义 [follow] 仍, 因也。 《说文》 彫玉仍几。 《书·顾命》 仍旧贯。 《论语·先进》 据行事, 仍人道。 《汉书·艺文志》 天灾仍重, 朕甚惧焉。 《汉书·成帝纪》 (3) 又如: 仍复(仍然; 依旧); 仍前(仍按先前; 照旧); 仍了旧贯(做了过去的事); 一仍其旧; 仍几(保留原样的几案) …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: reng2 解释: 因循、 沿袭。 文选·张衡·思玄赋: “夫吉凶之相仍兮, 怕反仄而靡所。 ”唐·柳宗元·封建论: “徇之以为安, 仍之以为俗。 ”  1. 屡次、 频频。 国语·周语下: “晋仍无道而鲜胄, 其将失之矣。 ”汉书·卷九·元 帝纪: “百姓仍遭凶阨, 无以相振。 ” 2. 依然、 还。 如: “他的病仍不见好转。 ”、 “革命尚未成功, 同志仍须努力。 ”于是、 因此。 南朝宋·刘义庆·世说新语·忿狷: “鸡子于地圆转未止, 仍下地以屐 齿蹍之。… …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:reng2 因循﹑沿襲。 文選·張衡·思玄賦: “夫吉凶之相仍兮, 怕反庂而靡所。” 唐·柳宗元·封建論: “徇之以為安, 仍之以為俗。”   1. 屢次﹑頻頻。 國語·周語下: “晉仍無道而鮮胄, 其將失之矣。” 漢書·卷九·元 帝紀: “百姓仍遭凶阨, 無以相振。” 2. 依然﹑還。 如: “他的病仍不見好轉。” 、 “革命尚未成功, 同志仍須努力。” 於是﹑因此。 南朝宋·劉義慶·世說新語·忿狷: “雞子於地圓轉未止, 仍下地以屐 齒蹍之。” 南史·卷四十九·劉懷珍傳: …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【잉】 인하다; 기대다; 오히려; 자주; 거푸; 이에 人부 2획 (총4획) [1] yet; still; as ever [2] keeping; continuing; again and again; over and over ジョウ·よゐ·なお 仍舊 (잉구) 그전과 다름 없이 행함. 仍用 (잉용) 이전 것을 그대로 씀. 仍任 (잉임) 임기가 다 된 관리를 계속 임명하는 것 …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — réng (1) ㄖㄥˊ (2) 依然, 还, 照旧: ~须努力。 ~然。 ~旧。 (3) 因袭, 沿袭: 一~其旧。 (4) 频繁, 重复: 频~。 ~世(一代又一代, 累世)。 (5) 郑码: NYM, U: 4ECD, GBK: C8D4 (6) 笔画数: 4, 部首: 亻, 笔顺编号: 3253 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 잉 인할 4 strokes 인변+칼도 …   Korean dictionary

 • 仍孫 — (仍孫, 仍孙) 從自身下數到第八世孫稱仍孫。 《爾雅‧釋親》: “晜孫之子為仍孫。” 《舊唐書‧白居易傳》: “ 白居易 字 樂天 , 太原 人。 北齊 五兵尚書 建 之仍孫。” 宋 趙彥衛 《雲麓漫鈔》卷六: “此帖流傳至於 智永 , 右軍 仍孫也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 仍孙 — (仍孫, 仍孙) 從自身下數到第八世孫稱仍孫。 《爾雅‧釋親》: “晜孫之子為仍孫。” 《舊唐書‧白居易傳》: “ 白居易 字 樂天 , 太原 人。 北齊 五兵尚書 建 之仍孫。” 宋 趙彥衛 《雲麓漫鈔》卷六: “此帖流傳至於 智永 , 右軍 仍孫也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 仍舊 — (仍舊, 仍旧) 照前不變或恢復原狀。 《魏書‧咸陽王禧傳》: “年三十以上, 習性已久, 容或不可卒革;三十以下, 見在朝廷之人, 語音不聽仍舊。” 《資治通鑒‧唐代宗大曆五年》: “且曰: ‘北軍將士, 皆朕爪牙, 並宜仍舊。 ’” 《醒世恒言‧賣油郎獨占花魁》: “﹝ 美娘 ﹞身子兀自倦怠。 仍舊倒下, 向裏睡去了。” 魯迅 《書信集‧致曹靖華》: “兄寓是否仍舊, 希便中示及。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 仍旧 — (仍舊, 仍旧) 照前不變或恢復原狀。 《魏書‧咸陽王禧傳》: “年三十以上, 習性已久, 容或不可卒革;三十以下, 見在朝廷之人, 語音不聽仍舊。” 《資治通鑒‧唐代宗大曆五年》: “且曰: ‘北軍將士, 皆朕爪牙, 並宜仍舊。 ’” 《醒世恒言‧賣油郎獨占花魁》: “﹝ 美娘 ﹞身子兀自倦怠。 仍舊倒下, 向裏睡去了。” 魯迅 《書信集‧致曹靖華》: “兄寓是否仍舊, 希便中示及。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.